top of page

מלחמת יוה"כ 1973 בחזית המצרית – מי חוסם תקשורת בין מטוסי חה"א?
רקע

במהלך הימים הראשונים של מלחמת יוה"כ באוקטובר 1973 בחזית המצרית פעל חה"א לפגוע במערכי השריון והחי"ר המצרי וכמובן בניטרול הגשרים שעל התעלה.

במהלך פעילותו היה על חה"א להתמודד עם שלוש דרכים שהפעילו המצרים נגדו:

  1. קרבות אויר – אויר מטוסיהם מול מטוסינו

  2. מערך טק"א ונ"מ כבד מאד שכיסה את טווח ה-15 ק"מ מזרחית לתעלה לאורך החזית מפורט סעיד ועד סואץ

  3. חוסמי קשר שנועדו לשבש את התקשורת של מטוסינו בינם לבין עצמם ובינם לבקרה

לגבי שתי הדרכים הראשונות, ההתמודדות היתה מותנית לא מעט ביתרונות הטכניים והאנושיים של כוחותינו. לגבי האיום השלישי היה קושי רב להתמודד עימו, בהעדר מידע על מקום החוסמים, והדרך להלחם בהם. לא מעט ממטוסינו נפגעו וטייסיהם נהרגו או נפלו בשבי, בעיקר בגלל שיבוש הקשר בין מספרי 1 לשאר המטוסים במבנה, שהזהירו זה את זה במקרה של טיל אויב ומתי לשבור.

משימה זו הונחה לפתחה של היחידה בתחילת השבוע השני של המלחמה. סגן המפקד אריה בנטוב הזעיק את שמואל מילר מהצוות הטכני שחלקו עסק באלינט ובאנטנות לתת פתרון מהיר לאיתור מקור החסימה ולהעבירו ל-ח"א ליעד תקיפה.

הצוות שעליו הוטלה משימה זו כלל את שמואל מילר, שמוליק רוטמן, מנשה בנימין, אורי חיימי, וכן השתתפו טכנאים נוספים (יוסי, בדולח). הרעיון היה להתבסס על מיתוג אלומות בין 2 אנטנות יאגי בתחום התא"ג (225 - 400 מה"צ) שהיה תחום העבודה של ערוצי התקשורת של חה"א. קליטת השידור וסיבוב האנטנות כלפי היעד המשדר יכול היה להצביע על הכיוון לחוסם; לצורך קבלת מיקום ע"י חיתוך כיוונים נבנו בתוך 24 שעות שתי עמדות כאלה על בסיס ציוד שאולתר והותאם למשימה זו. 

למשל, 4 אנטנות כיווניות כאלה נמצאו בקצה מחסן האטקו, מעגלי המיתוג שוכפלו, ובניסוי שדה למחרת עם מסובבי-אנטנה ובקריהם התקבלה הדירות של חלקי מעלה במציאת הכיוון (הדיוק הסופי דורש כיול המסובב ביחס לצפון).

הוחלט שמערכת אחת תותקן באום ח'שיבה (בבל) והמערכת השניה תותקן בבלוזה (בסיס דורון). בתיאום עם חה"א הוטס הצוות והמערכת במטוס דקוטה בגובה של 30 מטר מהקרקע לבלוזה, ולאחר הורדת הצוות המשיך בטיסה לאום ח'שיבה.

בתוך יום הופעלה המערכת, כוילה, ובמהלך פעילות חה"א אותר תוך דקות השידור ואוכן במפקדת הצבא המצרי באבו צויר (ע"י איסמעאיליה). איתורים חוזרים הבהירו כי היה קרון חסימה יחיד בזירה ובמיקום קבוע.

מסיבות מבצעיות שונות, לא תקף חה"א את החוסם שהמשיך לפעול בימים המעטים שנותרו עד להפסקת האש ב-24/10/1973

לקחים

  1. האתגר שהוצב בפני היחידה – קיבל מענה טכני באופן מיידי, תוך יצירתיות ואלתור ברמה גבוהה.

  2. הצבת המתקנים בשטח נעשתה בלו"ז קצר בסיוע ובתיאום עם חה"א.

  3. הושגה תוצאה באיכות טובה תוך 72 שעות מהטלת המשימה.

  4. השמדת החוסם לא בוצעה מסיבות מבצעיות, שאינם באחריות היחידה.

  5. הפעילות המיוחדת הזו לא זכתה לפרסום, לאור העובדה שלמרות כל הנ"ל לא נעשה שימוש בתוצאותיה.

תודה לשמואל מילר, לאורי חיימי על השיתוף.


כתב וערך אל"מ (ד) נעם שפיראKommentare


bottom of page