top of page

הסרט על החרמון ואלפרד ז"ל

פעמיים בשנה מתכנסת חבורת יוצאי ענף 9 בבית העלמין בקדימה לזכור ולהזכיר את מפעיל האלינט אלפרד אקסלרד ז"ל. אלפרד נפל ביום השני של מלחמת יוה"כ ב-1973 לאחר שהמוצב נכבש ע"י הקומנדו הסורי. שאר חיילי היחידה ששרתו במקום באותו סוף שבוע, ויום הכיפורים נלקחו בשבי לדמשק ,ו- 2 הצליחו לברוח ולהגיע לשטח הישראלי, אחד מהם הוא עובדיה שקורי. הסרט מספר על הבסיס של היחידה בחרמון ובעיקר על אלפרד ז"ל, שהיה בן יחיד להוריו, ניצולי שואה ושלא האריכו ימים לאחר נפילתו. יהי זכרו ברוך!
Comments


bottom of page