8200x


קהילת נטוורקינג מצומצמת ואקטיבית לבוגרות ולבוגרי היחידה.
המוקד של 8200x הוא יצירת ערך הדדי, הזדמנויות יחודיות ופרויקטים מקצועיים משותפים.
Coming soon.