הודעות העמותה

בדף זה תוכלו להתעדכן בהודעות רשמיות של עמותת הבוגרים, שיתפרסמו מפעם לפעם.

באמצעות נציגים

הזמנה לאסיפה הכללית השנתית באמצעות נציגים


באסיפה הכללית של עמותת בוגרי 8200 (ש.מ.2) (ע"ר) שהתקיימה ביום 2.6.19 הוחלט על שינוי בתקנון החברה ולפיו בגלל מספר החברים הרב בעמותה ייערכו האסיפות הכלליות שלה בדרך של כינוס נציגים. נקבע בתקנון כי רשימת הנציגים תוצע על-ידי ההנהלה ותכלול את: (1). כל חברי ההנהלה המכהנת, (2). כל חבר עמותה שהיה חבר בהנהלה בעבר או באחת מועדות המשנה ו/או התנדב באחת מתכניות העמותה באופן פעיל במידה שתקבע ההנהלה, (3). חברים הנמנים על חוג הידידים ששמותיהם ייקבעו על-ידי ההנהלה, (4). מפקדים, סגנים וראשי מטה של היחידה ו- (5). נציגות של מי ששירתו כנגדים ביחידה, בזירות ובמרחבים בתקופות שונות.


בהתאם לסעיף 24 לחוק העמותות ותקנון העמותה, כינוס האסיפה הכללית השנתית יהיה באמצעות
נציגים. בהתאם לכך:
הנהלת העמותה מתכבד ת בזאת להזמינך לאסיפה הכללית השנתית של העמותה,
שתתקיים ביום שני 20 לחודש יולי 2020
בשעה 18:00 באופן מקוון  (Zoom)
על סדר היום:
• בחירת יו"ר האסיפה
• סקירת פעילות העמותה
• הצגה ואישור הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת 2019 ודו"ח המבקר
• מינוי חברי הנהלה חדשים
• בחירת רו"ח העמותה
• הצגת תכנית עבודה לשנת פעילות 2019 2020
• שונות
אם בתום 30 דקות מהשעה שנועדה לכינוס האסיפה לא יהיה המניין הדרוש ייחשב מספר החברים -
הנוכחים, יהא אשר יהא, קוורום חוקי לכל דבר ועניין.
בברכה,
זמירה לביא
מזכירת העמותה