הודעות העמותה

בדף זה תוכלו להתעדכן בהודעות רשמיות של עמותת הבוגרים, שיתפרסמו מפעם לפעם.

באמצעות נציגים


הזמנה לכינוס אספה כללית שלא מן המניין

באסיפה הכללית של עמותת בוגרי 8200 (ש.מ.2) (ע"ר) שהתקיימה ביום 2.6.19 הוחלט על שינוי בתקנון החברה ולפיו בגלל מספר החברים הרב בעמותה ייערכו האסיפות הכלליות שלה בדרך של כינוס נציגים. נקבע בתקנון כי רשימת הנציגים תוצע על-ידי ההנהלה ותכלול את: (1). כל חברי ההנהלה המכהנת, (2). כל חבר עמותה שהיה חבר בהנהלה בעבר או באחת מועדות המשנה ו/או התנדב באחת מתכניות העמותה באופן פעיל במידה שתקבע ההנהלה, (3). חברים הנמנים על חוג הידידים ששמותיהם ייקבעו על-ידי ההנהלה, (4). מפקדים, סגנים וראשי מטה של היחידה ו- (5). נציגות של מי ששירתו כנגדים ביחידה, בזירות ובמרחבים בתקופות שונות.


הנהלת העמותה מתכבדת בזאת להזמינכם לאספה הכללית שלא מן המניין,
שתתקיים באמצעות נציגים ביום שני ה- 20 לחודש יולי 2020
בשעה 18:30 באופן מקוון (Zoom)
על סדר היום:
• בחירת יו"ר האסיפה
• שינוי תקנון העמותה:
הנהלת העמותה מציעה 4 שינויים, תיקונים ותוספות בתקנון העמותה.
התיקון הראשון נועד לעגן חלופה לזכות העיון הגורפת בפנקס החברים של העמותה שיש לכל חבר בעמותה על-פי הוראות סעיף 39 א' לחוק העמותות; התיקון המוצע מסתמך על החלטה של רשם העמותות מיום 28.6.20 אשר הכירה בזכותה של העמותה למנוע מחברי העמותה עיון גורף בפנקס החברים וכן קבלת כתובות מייל של החברים וזאת מטעמים של חשש לפגיעה בביטחון המדינה ופגיעה בזכות הפרטיות של חברי העמותה. מוצע כי לחברי העמותה תהא זכות לעיין בפנקס החברים של העמותה, בתיאום מוקדם עם מנהל מאגר המידע של העמותה ובנוכחותו, אולם מבלי להעתיק או לקבל עותק ממנו. כמו כן מוצע לאפשר יצירת קשר בין חברי העמותה חרף מניעת זכות העיון הנ"ל.


התיקון השני נועד להתאים את התקנון להנחיות של רשם העמותות לעניין החובה לקיים בחירות להנהלת העמותה (וליו"ר) מדי 4 (ארבע) שנים.
התיקון השלישי נועד לאפשר להנהלה למנות גם מי שאינו חבר בה, כדוגמת מנכ"ל העמותה, כמורשה חתימה וזאת בשונה מהנוסח הנוכחי שמאפשר למנות מורשה חתימה רק מקרב חברי ההנהלה.
והתיקון הרביעי נועד לתקן טעות קולמוס בנוסח התקנון, ולהבהיר שכל עוד מספר חברי העמותה עולה
על 500 , יקוימו אספות כלליות של העמותה באמצעות נציגים, כפי שקבוע בתקנון.
ואלה התיקונים המוצעים:

1
להוסיף לתקנון סעיף . 19 א' בנוסח הבא: "על אף הוראותיו של סעיף 39 א', לא תהא לחבר העמותה זכות לצלם, להעתיק או לקבל עותק של פנקס החברים של העמותה, כולו או חלקו,
או מידע שכלול בו, בין בנייר, בין בדיסק ובין בכל דרך אחרת; ואולם (1). בכפוף לקבוע לעיל, תהא לחבר העמותה זכות לעיין בפנקס החברים, כפוף לתיאום מוקדם עם מנהל מאגר
הנתונים של העמותה ובנוכחותו של האחרון וכן (2). חבר שמעוניין ליצור קשר עם חברים אחרים בעמותה, שלא למטרות מסחריות, בעניינים הקשורים לפעילות העמותה, יוכל
לפנות לחברי העמותה במקום שייוחד לצורך זה באתר האינטרנט של העמותה, בפנייה שלא תעלה על 10 שורות, כפוף לאישור מוקדם של נוסח הפנייה על-ידי יו"ר העמותה או סגנו
שיינתן תוך 10 ימים מקבלת בקשה לכך מהחבר . אם היו"ר או הסגן ידחה את הנוסח המבוקש לפנייה, תהא לחבר זכות לערער על ההחלטה, בכתב, בפני מליאת ההנהלה, שהחלטתה תינתן תוך לא יאוחר מחלוף 60 יום מקבלת ערעורו של החבר. החלטת ההנהלה תהיה סופית.".


2. בסעיף 28 בתקנון, יתווסף, לאחר המילים "(בכפוף לתקנה 49 להלן)", המשפט הבא:
"בחירות להנהלת העמותה (לרבות ליו"ר) ייערכו לפחות אחת לארבע שנים".


3. סעיף 67 בתקנון, יתוקן ויהיה בנוסח הבא: "ההנהלה תסמיך שניים או יותר מבין חבריה ו/או מבין נושאי המשרה בה לשמש מורשי חתימה שלה לאותם עניינים ובאותם תנאים ו/או מגבלות שיפורטו בהחלטת ההנהלה. חתימות המורשים שייעשו בכפיפות להחלטת או להחלטות ההנהלה, בצירוף חותמת העמותה או על-גבי שמה המודפס, יחייבו את העמותה. להתחייבות ו/או חתימה שלא כאמור בתקנה זו לא יהא כל תוקף מחייב כלפי העמותה".


4. בסעיף 46 בתקנון יימחקו המילים "ככל שיוחלט על-ידי האספה הכללית" ובמקומן ייכתב:
"ככל שמספר חברי העמותה יעלה על 500 ."
באשר להחלטה מספר 1, תתבקש האספה הכללית להסמיך את ההנהלה או מי מטעמה לנהל שיח מול רשם העמותות או להסכים לשינויים/תיקונים הכרחיים ו/או שאינם מהותיים בנוסח המוצע לעיל.
אם בתום 30 דקות מהשעה שנועדה לכינוס האספה לא יהיה המניין הדרוש - ייחשב מספר החברים הנוכחים, יהא אשר יהא, קוורום חוקי לכל דבר ועניין.


בברכה ,
זמירה לביא,
מזכירת העמותה