הודעות העמותה

בדף זה תוכלו להתעדכן בהודעות רשמיות של עמותת הבוגרים, שיתפרסמו מפעם לפעם.

 

הנהלת העמותה מתכבדת בזאת להזמינכם לאסיפה הכללית שלא מן המניין, 

שתתקיים ביום ראשון 2 לחודש יוני 2019  

בשעה 18:00 באתר מורשת המודיעין (מ.ל.מ) בגלילות

על סדר היום :

שינוי תקנון העמותה.

הנהלת העמותה החליטה לערוך מספר שינויים בתקנון העמותה והאסיפה הכללית תתבקש לאשרם. ואלה עיקרי השינויים:

  1. הגדרת חבר עמותה; סעיף16  בתקנון הנוכחי ישתנה ובמקום הנוסח הקיים יבוא הנוסח הבא:

"כל אדם בוגר, אשר השלים שירות חובה מלא ביחידה ו/או שירת בקבע ו/או עבד כאזרח עובד צה"ל ביחידה לפחות במשך שנתיים כשיר להיות חבר בעמותה, ולהתקבל כחבר בכפוף לאמור בתקנה 17 להלן."

  1. הגבלות על בחירת הנהלה חדשה על ידי האסיפה הכללית. סעיף28  בתקנון הנוכחי ישתנה ובמקום הנוסח הקיים יבוא הנוסח הבא:

" אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ופעולות ועדת הביקורת, ככל שיש כזו, תדון בהם, תחליט על אישורם ותבחר את יו"ר ההנהלה, חברי ההנהלה, ועדת הביקורת/ הגוף המבקר, רואה חשבון העמותה ואת מועצת העמותה (בכפוף לתקנה 49 להלן(. בכל מקרה של בחירת הנהלה חדשה (לרבות יו"ר חדש), האסיפה תבחר מחדש לפחות שליש מבין חברי ההנהלה היוצאת, כך שלא יוחלפו בבת אחת יותר משני שלישים של חברי ההנהלה היוצאת."

  1. זימון אסיפה באמצעות נציגים; בהתאם לסעיף 24 לחוק העמותות, תש"ם-1980, עמותה שמספר חבריה עולה על 200 רשאית לקבוע בתקנונה שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של כינוס נציגים. לפיכך, בסימן ה' לתקנון יתווספו סעיפים כלהלן:

"אסיפה כללית בדרך של כינוס נציגים על-פי סעיף 24 לחוק העמותות:

46 . ככל שיוחלט על ידי האסיפה הכללית, כינוס האסיפה הכללית יהיה בדרך של כינוס נציגים (להלן: "נציגים").

47 . רשימת הנציגים תיקבע על-ידי הנהלת העמותה מתוך הקבוצות הבאות של חברי העמותה ותכלול את:

א. כל חברי ההנהלה המכהנת;

ב. כל חבר עמותה שהיה חבר בהנהלת העמותה בעבר ו/או באחת מוועדות המשנה של העמותה לרבות ועדת הביקורת ו/או התנדב (באופן פעיל במידה סבירה כפי שייקבע על ידי הנהלה) לתקופה העולה על שנה באחת מתוכניות העמותה.

ג. חברים הנמנים על חוג הידידים של העמותה ששמותיהם ייקבעו על-ידי ההנהלה.

ד. מפקדים, סגנים וראשי מטה ביחידה, לדורותיהם.

ה. נציגות של מי ששירתו כנגדים ביחידה, בזירות ובמרחבים השונים בתקופות שונות במשך שנות קיומה של היחידה.

48 . ערב כינוסה של אסיפה כללית תאשר ההנהלה רשימה שמית של הנציגים והם שיוזמנו לאסיפה הכללית, בין הרגילה ובין שלא מן המניין."

  1. מועצת העמותה; סעיף 21 בתקנון הנוכחי ישתנה ובמקום הנוסח הקיים יבוא הנוסח הבא:

"49. ככל ותמליץ ההנהלה לבחור מועצה, אזי בסמכות האסיפה הכללית יהיה לבחור את מועצת העמותה, שתפקידה יהיה לייעץ להנהלה. ההנהלה היא שתמליץ בפני האסיפה הכללית על הרכב המועצה שתמנה לא יותר מ- 51 חברים. המועצה תתכנס לפחות פעם בשנה."

  1. הנהלה מצומצמת; בסימן ה' לתקנון יתווספו סעיפים כלהלן:

"61.  ההנהלה רשאית לבחור מבין חבריה הנהלה מצומצמת, שתהיה בהרכב של עד 11 חברים, (להלן: "ההנהלה המצומצמת"), בראשות יו"ר ההנהלה או סגנו ואשר החלטותיה יחייבו את ההנהלה. פרוטוקול מדיוני ההנהלה המצומצמת יופץ לכל חברי ההנהלה בסמוך לאחר עריכתו ולכל חבר הנהלה תהא זכות לערער בפני מליאת ההנהלה על החלטה שהתקבלה על-ידי ההנהלה המצומצמת או לדרוש דיון מחדש בפני מליאת ההנהלה בנושא שנדון על-ידי ההנהלה המצומצמת. בקשה של חבר כאמור תידון בישיבתה הראשונה של מליאת ההנהלה. ככל שלא תתקבל בקשה כאמור או שההחלטה שנתקבלה לא תשתנה על-ידי מליאת ההנהלה, תהא החלטת ההנהלה המצומצמת סופית ומחייבת.

62. כל תקנות תקנון זה בקשר עם כינוס ישיבות הנהלה וקבלת החלטות בישיבות ההנהלה יחולו בשינויים המחויבים על ההנהלה המצומצמת."

  1. בנוסף לשינויים הנ"ל ייערכו בתקנון מספר שינויים/תיקונים טכניים ולשוניים גרידא.

אם בתום 30 דקות מהשעה שנועדה לכינוס האסיפה לא יהיה המניין הדרוש - ייחשב מספר החברים הנוכחים, יהא אשר יהא, קוורום חוקי לכל דבר ועניין.

בברכה,

זמירה לביא

מזכירת העמותה